Corporate Design


S ä c h s i s c h e   L a n d e s s t e l l e   g e g e n   d i e   S u c h t g e f a h r e n

Faltblatt  (2023)

Corporate Design Relaunch
Logo
(2023)Faltblatt  (2023)
D e u t s c h e   J a z z   F ö d e r a t i o n

Corporate Design Relaunch
Roll Up
(2022)

Auftraggeber: Deutsche Jazz Föderation

Fotos © Katja Springer

Faltblatt (2022)Einladung (2022)

S t a d t  •  R a u m  •  K u n s t

Corporate Kunst Ausstellung

Corporate Design für eine Sonderausstellung (2016)

Auftraggeber: Metamorphose - Kunst in Kamenz e. V.

Kunst Ausstellung Plakat Kamenz

Plakat  (2016)

Kunst Ausstellung Banner Kamenz

Banner (2016)

Kunst Ausstellung Kamenz

Faltblätter (2016)
Text & Fotos © Metamorphose e.V.

Flyer (2016)
Text & Fotos © Metamorphose e.V.

K ü n s t l e r m e s s e   D r e s d e n

Corporate Design für die Künstlermesse Dresden (2013)
Auftraggeber: Künstlerbund Dresden

Kunstmesse Plakat

Plakat (2013)

Kunstmesse Flyer

Flyer (2013)

Katalog-Cover (2013)

Web-Anzeige (2014)

D o m e   L A B

Corporate Design für ein Schülercamp (2016)
 Auftraggeber: Spectra Neo (Dresden)

Flyer (2016)
Text & Foto © Spectra Neo

Roll UP (2016)
Text & Foto © Spectra Neo

Web-Anzeigen (2016)
Fotos © Spectra Neo

I n g e n i e u r b ü r o   B a r t h e l

Corporate Design: RollUp und Messebanner (2019)

Corporate Design: RollUp und Messebanner (2019)